Anmälan av störning eller olägenhet

LÄS MER

En störning kan handla om:

 • avfall
 • vedeldning
 • störande sällskapsdjur
 • buller från till exempel fläktar,  restauranger eller trafik
 • tobaksrök
 • mögel i badrum
 • låg temperatur
 • bristande ventilation eller liknande frågor som rör inomhusmiljön i bostäder och offentliga lokaler
 • störningar utomhus, till exempel på tomtmark

För att samhällsbyggnadsförvaltningen ska kunna handlägga ditt ärende, måste den störning/olägenhet som du upplever utgöra en hälsorisk. Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störningar som tidigare pågått men numera upphört handläggs inte.

Innan du kontaktar miljö- och hälsoskydd

Innan du kontaktar miljö- och hälsoskydd bör du ha kontaktat fastighetsägare, fastighetsinnehavare, bostadsrättsförening eller den verksamhetsutövare som orsakar störningen. Enligt miljöbalken är fastighetsägare/verksamhetsutövare skyldiga att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön.

Du kan läsa med om störningar och olägenheter här: Boendemiljö, buller, luftkvalitet | Gnosjö kommun (gnosjo.se)

För att underlätta handläggningen av ärendet,  är det viktigt att  anmälan fylls i så utförligt som möjligt.

 

Du kan vara anonym i denna e-tjänsten. Men om du väljer att inte vara det så behandlar vi dina personuppgifter på följande sätt:

Personuppgifter som behandlas

 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Rättslig grund för behandlingen

 • Miljöbalken

Lagringstid

 • För evigt

Mottagare av personuppgifter

Informationen samlas in av Samhällsbyggnadsförvaltningen som nås via Gnosjö kommuns växel, telefon 0370-33 10 00 eller e-post kommun@gnosjo.se. Gnosjö kommuns dataskyddsombud nås via e-post dataskyddsombud@gislaved.se

Du har rätt att kontakta Gnosjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade.

Övriga upplysningar

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i e-tjänsten kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten.
Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida (https://www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips) för mer information om hur du lämnar klagomål.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsbyggnadsnämnden
kommun@gnosjo.se

 

 

Frågor om e-tjänsten

Sara Nilsson
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • Om du använder inloggning med e-legitimation kan du inte vara anonym

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa