Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska anlägga en ny avloppsanläggning eller göra ändringar på en befintlig anläggning måste du först lämna in en ansökan/anmälan och vänta på ett beslut innan du påbörjar arbetet.

Du får påbörja anläggningsarbeten när beslut om tillstånd vunnit laga kraft, vilket är tre veckor efter det att beslutet delgivits berörda parter. Du betalar avgift för ansökan/anmälan enligt kommunens fastställda taxa.
Läs mer om enskilda avlopp vår hemsida Eget avlopp | Gnosjö kommun (gnosjo.se)

Arbetet måste vara klart inom fem år

Beslut om enskilt avlopp förfaller om byggandet av anläggningen inte är slutfört inom 5 år.

Kontrollplan/Utförandeintyg

När din anläggning finns på plats behöver du skicka in ett Kontrollplan/utförandeintyg.

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Obs! Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

Personuppgifter som behandlas

 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Rättslig grund för behandlingen

 • Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Lagringstid

 • För evigt

Mottagare av personuppgifter

Informationen samlas in av Samhällsbyggnadsförvaltningen som nås via Gnosjö kommuns kontaktcenter, telefon 0370-33 10 00 eller e-post kommun@gnosjo.se. Gnosjö kommuns dataskyddsombud nås via e-post dataskyddsombud@gislaved.se. Information om dataskyddsombudet finns på Dataskydd och integritet | Gnosjö kommun (gnosjo.se)

Du har rätt att kontakta Gnosjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade.

Övriga upplysningar

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i e-tjänsten kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten.
Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida (https://www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips) för mer information om hur du lämnar klagomål.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsbyggnadsnämnden
kommun@gnosjo.se

Om du vill kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen når du oss via kommunens växel 0370-33 10 00

Eller skicka ett mail till samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Du kan också kontakta oss via e-tjänsten "Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen" Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen - Gnosjö kommun (gnosjo.se)

 

Frågor om e-tjänsten

Sara Nilsson
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se
0370-33 10 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Fastighetsbeteckning
 • Karta med placering av avloppsanläggning
 • Information om det du vill göra

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa