Bygganmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En del åtgärder som inte är bygglovspliktiga kräver en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden. Exempel på åtgärder är att installera en eldstad, bygga en mindre tillbyggnad eller ändra en bärande konstruktion. Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan nämnden har gett ett startbesked.

Om du vill installera en eldstad ska du använda denna e-tjänsten: Anmälan om installation av eldstad - Gnosjö kommun (gnosjo.se)

Vill du veta mer om vilka åtgärder som kräver en anmälan kan du läsa mer här: Bygga nytt, ändra eller riva | Gnosjö kommun (gnosjo.se)
Eller använda e-tjänsten Bygglovsguiden: Bygglovsguiden - Gnosjö kommun (gnosjo.se)

Avgiften för bygganmälan debiterar vi dig enligt kommunens fastställda taxa.

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Obs! Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

Personuppgifter som behandlas

 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Rättslig grund för behandlingen

 • Plan- och bygglagen (2010:900)

Lagringstid

 • För evigt

Mottagare av personuppgifter

Informationen samlas in av Samhällsbyggnadsförvaltningen som nås via Gnosjö kommuns kontaktcenter, telefon 0370-33 10 00 eller e-post kommun@gnosjo.se. Gnosjö kommuns dataskyddsombud nås via e-post dataskyddsombud@gislaved.se

Du har rätt att kontakta Gnosjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade.

Övriga upplysningar

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i e-tjänsten kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten.
Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida (https://www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips) för mer information om hur du lämnar klagomål.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsbyggnadsnämnden
kommun@gnosjo.se

Om du vill kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen når du oss via kommunens växel 0370-33 10 00

Eller skicka ett mail till samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Du kan också kontakta oss via e-tjänsten "Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen" Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen - Gnosjö kommun (gnosjo.se)

 

Frågor om e-tjänsten

Sara Nilsson
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se
0370-33 10 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@gnosjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Fastighetsbeteckning eller adress
 • Information om det du vill göra
 • Ritningar
 • Fullmakt (för dig som entreprenör)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa